Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 73/2016 од 31.8.2016. године, ступио је на снагу 8.9.2016, а примењује се од 1.1.2017.

Предмет
Члан 1.

Овим правилником прописују се правила и начин спровођења интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

Предлог за попуну радног места
Члан 2.

Руководилац унутрашње организационе јединице и организационе јединице у седишту и ван седишта Дирекције полиције у којој постоји потреба за попуњавањем радног места (у даљем тексту: надлежни руководилац) доставља организационој јединици надлежној за управљање људским ресурсима предлог за попуњавање радног места спровођењем интерног конкурса међу запосленима у Министарству (у даљем тексту: интерни конкурс). Предлог из става 1. овог члана доставља се у писаној форми и садржи: назив радног места које се попуњава, опште и посебне услове потребне за обављање послова радног места, као и образложење потребе за попуном радног места.

Доношење одлуке о попуни радног места
Члан 3.

Испуњеност услова за попуњавање радног места утврђује руководилац организационе јединице надлежне за управљање људским ресурсима. Министар унутрашњих послова (у даљем тексту: министар) решењем одлучује о потреби и начину попуњавања радног места.

Конкурсна комисија за спровођење интерног конкурса
Члан 4.

Интерни конкурс међу запосленима у Министарству унутрашњих послова спроводи Конкурсна комисија (у даљем тексту: Комисија). За извршилачка радна места и радна места оперативног и средњег нивоа руковођења, чланове Комисије именује руководилац организационе јединице надлежне за управљање људским ресурсима. Чланове Комисије за попуњавање радних места високог и стратешког нивоа, именује министар. Комисију чине три члана од којих је један члан запослени у организационој јединици надлежној за управљање људским ресурсима. Комисија одлуке доноси већином гласова. Комисија води Записник о раду. Стручне и административно-техничке послове за Комисију обавља организациона јединица надлежна за управљање људским ресурсима.

Објављивање потребе за попуном радног места и садржина интерног конкурса
Члан 5.

Потреба попуне радног места оглашава се у року од осам дана од дана доношења решења о попуњавању радног места – објављивањем интерног конкурса, и то на интранет страници Министарства и на огласној табли у просторијама организационе јединице у којој се попуњава радно место. У огласу о интерном конкурсу наводе се подаци о: организационој јединици и месту рада; радном месту; опису послова, односно задацима и обавезама на радном месту; условима, односно потребном образовању, посебним знањима, способностима и вештинама, радном искуству потребном за рад на радном месту; звању, односно чину у коме се обављају задаци и послови радног места; датуму оглашавања интерног конкурса; року за подношење пријава; адреси на коју се пријаве подносе; личном имену контакт телефонима и e-mail адреси особe задуженe за давање обавештења о интерном конкурсу; стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере и редоследу провере и оцењивања испуњености утврђених услова; доказима који се прилажу уз пријаву, као и напомена о томе ко, према статусу који има и захтеваним условима рада, има право учешћа на интерном конкурсу и које доказе учесник није дужан, а може да приложи и доказе које обавезно прилаже. Оглас о интерном конкурсу (Образац 1) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни.

Пријава на интерни конкурс
Члан 6.

Пријава на интерни конкурс садржи: име и презиме кандидата; јединствени матични број грађана (ЈМБГ), датум и место рођења; адресу становања; контакт телефон; e-mail адресу; назив организационе јединице у којој подносилац тренутно обавља рад; радно место на које је подносилац тренутно распоређен; звање или чин који има; доказе о радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве, посебно за искуство стечено у Министарству и ван Министарства; доказе о образовању, односно називу школе/факултета, нивоу/степену стеченог образовања; години уписа завршетка, стеченом звању и напомена да ли ради у свом звању и степену стеченог образовања; податке о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања; доказима који се достављају у прилогу пријаве. Уз пријаву подносилац прилаже и кратку биографију. Пријава на интерни конкурс (Образац 2) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Рок за подношење пријаве на интерни конкурсЧлан 7.

Пријава на интерни конкурс подноси се Комисији, преко организационе јединице надлежне за управљање људским ресурсима, у року од 10 дана од дана објављивања интерног конкурса.

Листа кандидата који улазе у изборни поступак
Члан 8.

По истеку рока за подношење пријава на интерни конкурс, Комисија, без одлагања, прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе ради провере испуњености услова за учешће кандидата на интерном конкурсу и утврђује Листу кандидата који улазе у изборни поступак, односно који ће се проверавати – која садржи име и презиме кандидата, број под којим је пријава заведена и назив организационе јединице у којој кандидат тренутно обавља рад. Обухват изборног поступка, односно провере и оцењивања кандидата и условљеност изборног поступка, провере и оцењивања садржином огласа

Члан 9.

Изборни поступак обухвата проверу и оцену кандидата у односу на ниво испуњености утврђених формално-правних услова, техничких компетенција (знања и вештина) и базичних компетенција неопходних за рад на радном месту које се попуњава, као и спровођење лекарског прегледа и интервјуа. Изузетно од става 1. овог члана: 1) редослед провере и оцењивања испуњености услова може бити другачији – у зависности од посебних услова радног места, утврђених актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству; 2) ако су услови, из Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова, за рад на извршилачком радном месту, односно руководећем радном месту оперативног и средњег нивоа које се попуњава путем интерног конкурса исти као и услови за рад на радном месту на коме је кандидат тренутно распоређен, кандидат неће пролазити кроз све делове изборног поступка, већ ће се процена кандидата вршити на основу оцене из интервјуа. У изборном поступку Комисија може да проверава и оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата и друге потребне услове, који су наведени у Огласу о интерном конкурсу.

Формално-правни услови
Члан 10.

Провера и оцена формално-правних услова обухвата: 1) податке о образовању; 2) податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве; 3) податке о стручном оспособљавању и усавршавању.

Техничке компетенције (знања и вештине)
Члан 11.

Проверу техничких компетенција (знања и вештина) врши Комисија на основу писменог теста знања, провере физичких способности и вештина кандидата, у складу са захтевима радног места које се попуњава. Комисија може, по потреби, за проверу из става 1. овог члана, да ангажује и друга лица која поседују посебна знања и вештине које се проверавају.

Базичне компетенције
Члан 12.

Процену базичних компетенција кандидата Комисија обавља преко организационе јединице надлежне за управљање људским ресурсима. Након спроведеног поступка процене базичних компетенција, организациона јединица надлежна за управљање људским ресурсима доставља Комисији резултате оцењивања.

Лекарски преглед
Члан 13.

Кандидат код кога се услови (у погледу статуса прописаног актом о унутрашњем уређењу и систематизација радних места у Министарству и у погледу психофизичке способности прописане актом о начину обезбеђивања здравствене заштите и о мерилима и начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова одређених радних места) за рад на радном месту на коме је тренутно распоређен разликују од услова који су прописани за радно место које се попуњава путем интерног конкурса, упућује се у надлежну здравствену установу на лекарски преглед. Након спроведеног лекарског прегледа, референтна здравствена установа извештај доставља организационој јединица надлежној за управљање људским ресурсима.

Интервју
Члан 14.

Комисија у појединачном разговору са кандидатима обавља полуструктурисани интервју, ценећи притом стручне способности и вештине потребне за обављање послова радног места које се попуњава путем интерног конкурса. Интервју може да садржи и питања који се односе на решавање конкретних проблема, задатака и ситуација у виду студије случаја, а у зависности од описа посла радног места за које се врши избор кандидата.

Обавештавање и обавезност присуства кандидата спровођењу изборног поступка
Члан 15.

Кандидатима се о отпочињању изборног поступка доставља писано обавештење најмање осам дана пре дана отпочињања поступка. Кандидати се на почетку сваког дела изборног поступка, обавештавају о томе кад почиње, где и ко спроводи наредни део изборног поступка. Ако се кандидат не одазове позиву да учествује у неком делу изборног поступка, а не оправда свој изостанак најкасније у року од три дана од дана када се оконча тај део поступка, сматра се да је одустао да учествује у даљем току изборног поступка.

Начин оцењивања кандидата
Члан 16.

Оцењивање кандидата вршиће се тако што се провером нивоа испуњености услова утврђује: 1) да кандидат „испуњава“ – „не испуњава“ утврђене формално-правне услове; 2) оцена од 1 до 4 – за техничке компетенције (знања и вештине); 3) оцена од 1 до 4 – за базичне компетенције; 4) да је током лекарског прегледа оцењено да кандидат „задовољава“ – „не задовољава“ утврђене посебне здравствене услове; 5) оцена од 1 до 4 – за способности исказане током интервјуа. Оцена „1“ даје се кандидату за кога се током провере утврди да не задовољава критеријуме процене, оцена „2“ даје се кандидату за кога се током провере утврди да задовољава минимум захтева процене, оцена „3“ даје се кандидату за кога се током провере утврди да у основи задовољава критеријуме процене и оцена „4“ даје се кандидату за кога се током провере утврди да у потпуности задовољава критеријуме процене. Укупна оцена утврђује се тако што се добијена оцена из става 1. тач. 2), 3) и 5) овог члана помножи коефицијентом који процентуално изражава значај утврђених услова за обављање послова радног места које се попуњава, и то тако што се: 1) оцена за техничке компетенције (знања и вештине) помножи коефицијентом 0,30; 2) оцена за базичне компетенције помножи коефицијентом 0,40; 3) оцена за способности исказане током интервјуа помножи коефицијентом 0,30. Збирна оцена добија се тако што се саберу укупне оцене које је кандидату одредио сваки од чланова Комисије и поделе са бројем три. Формулар за оцену кандидата (Прилог) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Услов за наставак учешћа у изборном поступку и рангирање и начин рангирања кандидата
Члан 17.

Сваки део изборног поступка је елиминациони за кандидата који не задовољи критеријуме провере из претходног дела, односно који добије оцену „1“ или за кога се утврди да „не испуњава“ или „не задовољава“ утврђене услове за рад на радном месту које се попуњава. Остварена оцена представља основ за рангирање кандидата. Кандидати се рангирају тако што се редослед кандидата на ранг листи одређује према висини остварене збирне оцене, односно остварене оцене према редоследу значаја утврђених и вреднованих услова за обављање послова радног места које се попуњава. Ако више кандидата на крају изборног поступка, оствари исту збирну оцену, предност има онај кандидат који је у делу оцене базичних компетенција остварио бољу оцену. Ако више кандидата оствари исте оцене за базичне компетенције предност има онај кандидат који је остварио бољу збирну оцену за техничке компетенције (знања и вештине). Ако је више кандидата остварило исту оцену за техничке компетенције (знања и вештине) предност има онај кандидат који је на интервјуу остварио бољу оцену. Изузетно од ст. 3-5. овог члана кандидати из члана 9. став 2. тачка 2) овог правилника рангирају се на основу оцене коју су остварили на интервјуу. После спроведеног сваког дела изборног поступка Комисија сачињава Листу кандидата који испуњавају утврђене услове и врши њихово рангирање.

Коначна ранг листа и избор кандидата
Члан 18.

После спроведеног изборног поступка Комисија сачињава Коначну ранг листу на коју увршћује највише три кандидата који су према оствареним оценама најбоље рангирани, а са које се врши избор кандидата. Ако више кандидата испуњава утврђене услове на листу се, рачунајући према броју извршилаца којима се попуњава радно место, уврштавају, за сваког извршиоца, највише по три кандидата који су према оствареним оценама најбоље рангирани. Одлуку о избору кандидата доноси надлежни руководилац из члана 2. става 1. овог правилника. Изузетно од става 3. овог члана за извршилачка радна места у Дирекцији полиције, одлуку о избору кандидата доноси руководилац организационе јединице у седишту и ван седишта Дирекције полиције.

Избор кандидата и решење о распоређивању, односно о премештају
Члан 19.

Руководилац надлежан за доношење решења о премештају, односно распоређивању, без одлагања, у складу са законом којим се уређује рад полиције, односно законом којим се уређује положај државних службеника, а зависно од статуса радног места предвиђеног актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству, доноси решење о премештају, односно о распоређивању. Решење из става 1. овог члана доставља се свим кандидатима који су учествовали у изборном поступку, а који у односу на то решење имају право заштите својих права – у складу са законом.

Евиденција кандидата који су у потпуности испунили све услове конкурса, а који нису изабрани
Члан 20.

Организациона јединица надлежна за управљање људским ресурсима, у оквиру кадровске евиденције, у складу са законом, води евиденцију кандидата који су у потпуности испунили све услове конкурса, а који нису изабрани.

Неуспех интерног конкурса
Члан 21.

Интерни конкурс није успео: 1) ако се није пријавио ни један кандидат; 2) ако се у поступку спровођења конкурса утврди да ниједан од пријављених кандидата није испунио услове за учешће у конкурсу, односно није доставио све потребне доказе, или су пријаве неблаговремене или недопуштене; 3) ако Комисија утврди да ни један од пријављених кандидата није учествовао у изборном поступку; 4) ако Комисија утврди да ни један од кандидата који су учествовали у изборном поступку није испунио услове прописане за избор. У случају из става 1. овог члана председник Комисије ће сачинити извештај и доставити га министру, који на основу тог извештаја решењем утврђује да интерни конкурс није успео и да ли ће се и на који начин наставити са попуњавањем конкретног радног места.

Ступање на снагу и почетак примене
Члан 22.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2017. године.

01 број 4264/16-5 У Београду, 22. августа 2016. године

Министар, др Небојша Стефановић, с.р.

Слични Постови

Првих месец дана мандата, без контакта и сарадње са синдикатима

Првих месец дана мандата, без контакта и сарадње са…

Независни синдикат полиције је почетком маја, упутио допис министру полиције у коме се тражи састанак пре свега на тему поштовања актуелног…
КЦ Сремска Митровица – Злата вредна донација

КЦ Сремска Митровица – Злата вредна донација

Данас је Независни синдикат полиције ПИ Сремска Митровица донирао једну климу Полицијској испостави Сремска Митровица а која је била преко потребна…
Ускраћивањем основних права озбиљно уздрмано функционисање синдиката

Ускраћивањем основних права озбиљно уздрмано функционисање синдиката

У уторак 21. маја, Независни синдикат полиције је упутио допис Заменику начелника Сектора за логистику Драгани Трајковић у коме је тражен…