Правилник о солидарној помоћи у МУП-у

На основу члана 176. став 4. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16), Министар унутрашњих послова доноси

Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 105/2016 од 26.12.2016. године, а ступио је на снагу 3.1.2017.

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови и критеријуми за доделу солидарне помоћи, као и висина солидарне помоћи, запосленима у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

Члан 2.

Солидарна помоћ се додељује до износа расположивих средстава, а у складу са средствима опредељеним финансијским планом за текућу годину. Средства за доделу солидарне помоћи планирају се годишње, на бази утрошених средстава у претходној години.

Члан 3.

Право на солидарну помоћ остварује се у складу са одредбама члана 176. Закона о полицији, a на основу захтева који се подноси у року од три месеца од дана наступања Законом предвиђеног случаја. Захтев за остваривање права на солидарну помоћ мора да садржи опредељен новчани износ солидарне помоћи и уредну документацију којом се доказује оправданост захтева.

Члан 4.

Солидарна помоћ у току године, у случајевима предвиђеним Законом о полицији, запосленом се може доделити највише до висине три просечне плате без пореза и доприноса, по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а у складу са расположивим средствима. Висина солидарне помоћи, одређује се у складу са тежином и дужином трајања болести, потребним ортопедским помагалима и апаратима за рехабилитацију, дужином трајања здравствене рехабилитације, утврђеним степеном инвалидности, потребним лековима и др.

Члан 5.

Право на солидарну помоћ остварује се на основу писаног захтева запосленог, односно родитеља или старатеља малолетног детета, организационој јединици надлежној за људске ресурсе Министарства. Поднети захтев треба да садржи и писмени пристанак подносиоца захтева, односно лица на које се захтев односи, за обраду података, сходно Закону о заштити података о личности.

Члан 6.

У случају лечења дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, запосленом се може доделити солидарна помоћ за лечење у здравственим установама које се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, под условом да се настали трошкови не могу рефундирати на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање. Уз захтев запослени доставља следећу документацију: 1) одговарајућа медицинска документација издата од стране референтне здравствене установе, односно лекарске комисије или од изабраног лекара и лекара одговарајуће специјалности, која не може бити старија од 12 месеци; 2) потврда да се настали трошкови не могу рефундирати на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање. Солидарна помоћ се може доделити и за лечење у другим здравственим установама, уколико се уз захтев приложи одговарајућа медицинска документација референтне здравствене установе, којом се потврђује да се лечење или интервенција не могу обавити у здравственим установама које се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања. Под дужом или тежом болести, сматрају се канцерогена обољења, тешки облици кардиоваскуларних и других обољења која захтевају хируршке захвате, трансплантацију органа и ткива, неуролошка обољења, обољења која остављају трајне последице и инвалидитет, односно оне болести које су као такве предвиђене у листи тешких и трајних болести, надлежне здравствене установе у којој се лице на које се захтев односи лечи.

Члан 7.

Право на солидарну помоћ за набавку ортопедских помагала, апарата за рехабилитацију и набавке лекова, има запослени или чланови његове уже породице, уколико се помагала, апарати или лекови не обезбеђују на терет Републичког фонда за здравствено осигурање. Уз захтев запослени доставља следећу документацију: 1) одговарајућа медицинска документација издата од стране референтне здравствене установе, односно лекарске комисије или од изабраног лекара и лекара одговарајуће специјалности, којом се доказује да је њихово коришћење неопходно у поступку лечења, односно одржавања телесних способности у складу са прописима који регулишу област остваривања права на здравствену заштиту, а која не може бити старија од 12 месеци; 2) одговарајућа медицинска документација којом се доказује да је њихово коришћење неопходно у поступку лечења, а ради побољшања или враћања изгубљене функције тела настале као последица акутне болести или повреде, погоршања хроничне болести, медицинске интервенције, конгениталне аномалије или развојног поремећаја, а према приложеној одговарајућој медицинској документацији, која не може бити старија од 12 месеци; 3) оригинал рачуна, односно предрачун (уз обавезу накнадног достављања рачуна); 4) потврда да се помагала, апарати или лекови не обезбеђују на терет Републичког фонда за здравствено осигурање. У случајевима из става 1. овог члана, може се доделити солидарна помоћ највише до износа који је одређен у члану 4. овог правилника.

Члан 8.

У случају неопходности упућивања запосленог на здравствену рехабилитацију, потребно је уз захтев приложити мишљење референтне здравствене установе о неопходности упућивања на даље лечење у здравствену установу специјализовану за рехабилитацију, уз потврду да се настали трошкови не могу рефундирати на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Члан 9.

У случају настанка тежег облика инвалидности запосленог, која је настала као последица повреде на раду или професионалног обољења, или је изазвала тешко телесно оштећење и знатно умањење радне способности и уколико исто захтева повећане трошкове у функцији одржавања здравствених, професионалних и радних способности, потребно је уз писани захтев доставити и решење референтне установе о утврђеној инвалидности, односно решење о оцени радне способности, које не може бити старије од 12 месеци.

Члан 10.

Запослени има право на солидарну помоћ за хитну набавку, лекова који се обезбеђују на терет Републичког фонда за здравствено осигурање. Уз захтев запослени доставља следећу документацију: 1) одговарајућа медицинска документација издата од стране референтне здравствене установе, односно лекарске комисије или од изабраног лекара и лекара одговарајуће специјалности; 2) оригинал рачуна односно предрачун (уз обавезу накнадног достављања рачуна); 3) потврда да се лекови обезбеђују на терет Републичког фонда за здравствено осигурање и да ће средства за набавку лекова бити рефундирана од стране Републичког фонда за здравствено осигурање; 4) изјава запосленог да ће по добијању средстава од Републичког фонда за здравствено осигурање, средства уплатити на рачун Министарства, у року од пет дана. У случајевима из става 1. овог члана, може се доделити солидарна помоћ, највише до износа који је одређен у члану 4. овог правилника.

Члан 11.

У случају смрти запосленог, малолетној деци, признаће се право на солидарну помоћ, по поднетом захтеву родитеља или старатеља, а на основу података који оправдавају основаност захтева, које је Министарство у обавези да прибави по службеној дужности електронским путем од органа који води службену евиденцију о чињеницама које су неопходне за одлучивање. Малолетној деци признаје се право на солидарну помоћ, највише до износа утврђеног у члану 4. овог правилника. Помоћ се исплаћује лицу задуженом за старање над малолетном децом запосленог, код кога је наступила смрт.

Члан 12.

Солидарна помоћ, односно надокнада по истом основу, не може се остварити из средстава Министарства, уколико је у целини остварена из средстава Републичког фонда за здравстено осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, другог правног лица у јавном сектору или другог даваоца помоћи, односно надокнаде, што ће се доказивати достављањем потврде надлежне установе.

Члан 13.

Солидарну помоћ, из расположивих средстава Министарства, у складу са утврђеним критеријумима и условима, као и редоследом подношења, одлуком, додељује министар или лице које он овласти, а после оцене испуњености услова од стране организационе јединице надлежне за људске ресурсе Министарства.

Члан 14.

Солидарна помоћ се по свим основима утврђеним Законом о полицији, може доделити више пута у току исте календарске године, али укупно у максималном износу до највишег износа утврђеног чланом 4. овог правилника. Организациона јединица надлежна за људске ресурсе Министарства, води евиденцију о поднетим захтевима и донетим одлукама.

Члан 15.

Запослени право на солидарну помоћ може остварити само до висине стварних трошкова, а највише до износа утврђеног у члану 4. овог правилника. Стварним трошковима сматрају се трошкови за набавку лекова, ортопедских и апарата за рехабилитацију, трошкови лечења приликом упућивања у установе специјализоване за рехабилитацију, а који се не могу обезбедити обавезним здравственим осигурањем преко Републичког фонда за здравствено осигурање, а предложени су од стране референтне здравствене установе терцијерног нивоа као једини вид лечења. Наведени стварни трошкови зависно од врсте услуге која се захтева доказују се рачуном, предрачуном или профактуром. У случају да је запослени остварио накнаду по истом захтеву од стране другог даваоца, односно у складу са другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, припада му право само на разлику у висини остварене накнаде и стварних трошкова, односно до износа утврђеног у члану 4. овог правилника.

Члан 16.

Уколико је Министарство закључило уговор о осигурању запослених са друштвом за осигурање, којим су обухваћени случајеви предвиђени овим правилником, помоћ се неће додељивати на начин опредељен овим правилником из средстава Министарства, намењених за ове сврхе, од дана примене наведеног уговора.

Члан 17.

Изузетно, ако је износ тражене солидарне помоћи, односно стварних трошкова, већи од износа исплаћених осигураних сума, по претходно прибављеном мишљењу организационе јединице надлежне за људске ресурсе Министарства о основаности захтева, може се исплатити разлика до износа утврђеног у члану 4. овог правилника.

Члан 18.

Организациона јединица надлежна за послове финансија Министарства, има обавезу кварталног извештавања о реализованим захтевима за доделу солидарне помоћи, организационој јединици надлежној за људске ресурсе Министарства. Сви захтеви за доделу солидарне помоћи разматрају се према редоследу подношења.

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије „. Број 01-6882/16-7 У Београду, 15. децембра 2016. године

Министар, др Небојша Стефановић, с.р.

Слични Постови

Првих месец дана мандата, без контакта и сарадње са синдикатима

Првих месец дана мандата, без контакта и сарадње са…

Независни синдикат полиције је почетком маја, упутио допис министру полиције у коме се тражи састанак пре свега на тему поштовања актуелног…
КЦ Сремска Митровица – Злата вредна донација

КЦ Сремска Митровица – Злата вредна донација

Данас је Независни синдикат полиције ПИ Сремска Митровица донирао једну климу Полицијској испостави Сремска Митровица а која је била преко потребна…
Ускраћивањем основних права озбиљно уздрмано функционисање синдиката

Ускраћивањем основних права озбиљно уздрмано функционисање синдиката

У уторак 21. маја, Независни синдикат полиције је упутио допис Заменику начелника Сектора за логистику Драгани Трајковић у коме је тражен…