Правилник о компетенцијама за запослене у Mинистарству унутрашњих послова

На основу члана 17. став 1. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и члана 129. став 3, а у вези са чланом 130. став 1. тачка 3) и члана 196. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16),

Министар унутрашњих послова доноси Правилник о компетенцијама за запослене у Mинистарству унутрашњих пословаПравилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 52/2016 од 6.6.2016. године, а ступио је на снагу 14.6.2016.

Члан 1.

Овим правилником прописују се компетенције за запослене у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

Члан 2.

Компетенција представља скуп знања и вештина, црта личности и способности који обликују понашање запосленог и воде постизању очекиваних резултата на радном месту. Компетенције које се односе на специфична знања и вештине (у даљем тексту: техничке компетенције) потребних за делотворно обављање послова и задатака одређеног радног места, утврђују се у складу са законом и посебним прописима. Компетенције које представљају скуп понашања – црте личности и способности (у даљем тексту: базичне компетенције) потребних за делотворно обављање послова и задатака одређеног радног места, које је неопходно да имају сви запослени у Министарству, утврђују се, у складу са законом, овим правилником. Прописане техничке компетенције и базичне компетенције саставни су део описа посла радног места за запослене у Министарству.

Члан 3.

За све запослене у Министарству прописује се шест базичних компетенција, и то: служење грађанима; управљање променом; управљање учинком; лична делотворност; доношење одлука и рад са другима и руковођење

Члан 4.

Компетенције се исказују, процењују, прате и развијају у складу са одређеним индикаторима. Индикатори базичних компетенција су показатељи понашања на основу којих се утврђује да ли запослени има или нема предвиђене компетенције. Компетенције за руководећа радна места и за извршилачка радна места, разликују се по индикаторима. Базичне компетенције за запослене у Министарству унутрашњих послова, односно њихова дефиниција, сврха и индикатори, одштампани су уз овај правилник (Прилог), који чини његов саставни део.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Број 3976/16-6 У Београду, 27. маја 2016. године

Министар, др Небојша Стефановић, с.р.

 

БАЗИЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
КОМПЕТЕНЦИЈА ДЕФИНИЦИЈА И СВРХА КОМПЕТЕНЦИЈЕ ИНДИКАТОРИ ПО НИВОИМА
ИЗВРШИОЦИ РУКОВОДИОЦИ
Руководилац оперативног нивоа Руководилац средњег нивоа Руководилац високог нивоа Руководилац стратешког нивоа
Служење грађанима ДЕФИНИЦИЈА: Потенцијал да се разумеју потребе грађана (и јавности) и запослених у Министарству (и организације). СВРХА: Стицање поверења у рад полиције Разуме важности свог посла за добробит грађана и колега. Разуме важности свог посла за добробит грађана и колега. Разуме важности свог посла за добробит грађана, запослених и организације. Разуме важности свог посла за добробит организације и јавности. Разуме важности свог посла за добробит организације и јавности.
Реагује правовремено. Реагује правовремено. Реагује правовремено. Одговорно и правовремено реагује на захтеве јавности. Одговорно и правовремено реагује на захтеве јавности.
Препознаје потребе грађана и запослених. Препознаје потребе грађана и запослених. Препознаје потребе грађана, запослених и организације. Препознаје потребе организације и јавности. Препознаје потребе организације и јавности.
Постављањем питања проверава да ли је разумео грађане и запослене. Постављањем питања проверава да ли је разумео грађане и запослене. Постављањем питања проверава да ли је разумео грађане и запослене. Промовише интересе организације у јавности и интересе јавности унутар организације. Успоставља двосмерну комуникацију са јавношћу.
Примењује планове и циљеве из своје надлежности, у складу са потребама грађана. Усклађује планове и циљеве из своје надлежности, са захтевима грађана. Усклађује могућности организације са потребама грађана. Објашњава јавности начин употребе финансијских средстава у организацији. Балансира друштвене потребе са финансијским ограничењима.
Личним примером доприноси поверењу јавности у рад полиције. Личним примером доприноси поверењу јавности у рад полиције. Личним примером доприноси поверењу јавности у рад полиције. Наступом и личним примером доприноси поверењу јавности у рад полиције. Наступом и личним примером доприноси поверењу јавности у рад полиције.
Управљање променом ДЕФИНИЦИЈА: Поступно планиран напор у прихватању иновација. СВРХА: Позитивно и конструктивно реаговање на промене и нове захтеве. Усваја и спроводи нове идеје. Уочава области рада које треба унапредити. Препознаје и развија нове системе и процедуре. Креира системе рада у складу са визијом. Креира визију и иницира промену.
Преузима одговорност за своју улогу у промени. Преузима одговорност за своју улогу у промени. Постепено и контролисано спроводи процес промене. Преузима одговорност за промену и ризике. Преузима одговорност за промену и ризике.
Разуме потребу и корист од промене. Показује иницијативу за унапређење резултата рада. Усклађује потребе и могућности за променом. Обезбеђује ресурсе за спровођење промене. Обезбеђује ресурсе за спровођење промене, реализацију стратешких циљева.
Прилагођава се на нове захтеве и начине рада. Подстиче сараднике на нове идеје. Користи расположиве ресурсе, да би спровео промену. Даје јасне смернице сарадницима у свим фазама промене. Даје јасне смернице сарадницима у свим фазама промене.
Спреман је да преузме нове улоге и одговорности у раду. Прилагођава се на нове захтеве и начине рада. Преузима одговорност за своју улогу у промени. Подстиче руководиоце да преузму одговорност у управљању променом. Показује личну посвећеност и веру у промене.
Користи расположиве ресурсе, да би спровео промену. Предвиђа и отклања ризике у управљању променом. Балансира традиционалне и нове начине у приступу раду.
Усваја и спроводи нове идеје. Подстиче запослене да преузму одговорност у управљању променом. Показује личну посвећеност и веру у промене.
Управљање учинком ДЕФИНИЦИЈА: Континуирано праћење радног постигнућа. СВРХА: Унапређење процеса и ефеката рада. Разуме задате циљеве. Поставља јасне и мерљиве циљеве. Поставља циљеве за своју организациону јединицу. Одређује циљеве за спровођење стратегије. Доноси стратегије у складу са визијом.
Оптимално користи расположиве ресурсе при остварењу задатака. Прати фазе процеса рада. Одређује приоритете. Прати поступак остварења стратешких цињева у складу са роковима. Обезбеђује ресурсе за реализацију стратегије.
Препознаје приоритете. При дефинисању циљева придржава се реалних временских рокова. Поставља циљеве који унапређују процес рада. Обезбеђује ресурсе за реализацију циљева. Узима у обзир претходна искуства добрих пракси.
Поштује временске рокове. Препознаје и отклања застоје у раду. Одговоран за остваривање организационих циљева. Препознаје приоритете у односу на постављене организационе циљеве.
Тражи смернице када је потребно. Препознаје приоритете. Препознаје и отклања застоје у раду. Узима у обзир претходна искуства добрих пракси.
Препознаје и извештава о застоје у раду. Оптимално користи расположиве ресурсе. Узима у обзир претходна искуства добрих пракси.
Прати фазе процеса рада. Оптимално користи расположиве ресурсе.
Лична делотворност ДЕФИНИЦИЈА: Усклађивање сопствених компетенција са стручним и етичким захтевима радног места. СВРХА: Професионализам (висок ниво успешности) на радном месту. Поуздано и одговорно поступа у извршавању радних задатака. Стрпљив је и концентрисан у пословима који захтевају дуже ангажовање. Доследан је у поступању. Учи и унапређује се. Управља професионалним стресом.
Поступа у делокругу своје надлежности. Учи из својих претходних искустава. Одлучан је и показује самопоуздање приликом изазова. Подноси несигурност, неизвесност и притиске ситуација. Отворено приступа сложеним ситуацијама.
Стрпљив је и концентрисан у пословима који захтевају дуже ангажовање. Уочава сопствена ограничења-није сујетан. Подноси несигурност, неизвесност и притиске ситуација. Одлучан је и показује самопоуздање приликом изазова. Доноси одлуке и када су непопуларне и тешке.
Учи из својих претходних искустава. У кризи остаје смирен и јасно мисли. Учи и унапређује се. Контролише емоције и не улази у расправе.
Уочава сопствена ограничења – није сујетан. Када је потребно преузима контролу над ситуацијом и показује ауторитет Контролише емоције и не улази у расправе. Доноси одлуке и када су непопуларне и тешке.
У кризи остаје смирен и јасно мисли. Доследан је у поступању Доноси одлуке и када су непопуларне и тешке. Доследан је у поступању.
Учи и развија знање и вештине. Спроводи одлуке и када су непопуларне и тешке. Уочава сопствена ограничења – није сујетан.
Одупире се притиску да донесе одлуку на брзину, када је потребно више времена.
Доношење одлука ДЕФИНИЦИЈА: Конструктивно реаговање након разматрања свих потребних информација. СВРХА: Функционисање и унапређење система. Сакупља информације и проверава њихову поузданост. Сакупља информације и проверава њихову поузданост. Систематичан је у приступу. Прикупља различита виђења ситуација и ствара слику проблема. Узима у обзир све важне изворе информација из организације.
Прави разлику између битних и небитних информација. Прави разлику између битних и небитних информација. Дефинише проблем и открива узроке. Истражује и открива важне чињенице које нису одмах доступне. Узима у обзир друштвени контекст.
Када је потребно, самостално доноси одлуке из своје надлежности. Одлуке доноси правовремено. Дели информације. Успоставља систем адекватне размене информација. Узима у обзир интерес Министарства.
Одлуке из своје надлежности доноси правовремено. Одговоран је за донете одлуке. Узима у обзир могуће резервне планове за решавање задатака. Предвиђа ризике и последице на основу расположивих информација. Врши процену ризика, трошкова и добробити.
Предвиђа ризике и последице одлука и информише непосредног руководиоца. Предвиђа ризике и последице одлука. Образлаже донете одлуке. Одговоран је за донете одлуке.
Налази нове начине да реши проблем. Добро процењује ризике. Образлаже донете одлуке.
Узима у обзир расположиве ресурсе.
Одговоран је за донете одлуке.
Рад са другима и руковођење ДЕФИНИЦИЈА: Рад са другима – успешно комуницирање и грађење стабилних односа са другима. Руковођење – пружање јасних смерница, делегирање, мотивисање и развој запослених. СВРХА: Рад са другима – успостављање добрих међуљудских односа са запосленима и грађанима. Руковођење – унапређење функционисања запослених. Говори јасно и разумљиво. Додељује задатке у складу са компетенцијама запослених. Додељује задатке у складу са компетенцијама запослених. Подстиче и подржава сараднике да развију вештине руковођења. Инспирише сараднике.
Сарађује са колегама размењујући знања, информација и искуства. Говори јасно, разумљиво и недвосмислено. Говори јасно, разумљиво и недвосмислено. Говори јасно, разумљиво и недвосмислено. Уважава различитости и промовише једнакости(у односу на пол, расу, статус, религију, позицију и сл.).
Уважава различитости и промовише једнакости (у односу на пол, расу, статус, религију, позицију и сл.). Развија међусобно поверење међу запосленима. Развија међусобно поверење међу запосленима. Тражи и даје повратну информацију. Уважава различитости у ставовима и мишљењима
Изражава своје мишљење уважавајући друге. Подстиче запослене на развијање личне одговорности и потенцијала. Обезбеђује да се компетентним сарадницима пружи шанса за даљи развој и/или напредовање. Обезбеђује да се компетентним сарадницима пружи шанса за даљи развој и/или напредовање. Комуницира са јавношћу јасно и недвосмислено..
Води рачуна о утицају свог понашања на друге. Уважава различитости у ставовима и мишљењима. Уважава различитости у ставовима и мишљењима. Уважава различитости у ставовима и мишљењима.
Уважава различитости у ставовима и мишљењима Тражи и даје повратну информацију. Тражи и даје повратну информацију. Инспирише сараднике.
Разуме своју улогу у тиму. Уважава различитости и промовише једнакости(у односу на пол, расу, статус, религију, позицију и сл.). Уважава различитости и промовише једнакости(у односу на пол, расу, статус, религију, позицију и сл.). Уважава различитости и промовише једнакости(у односу на пол, расу, статус, религију, позицију и сл.).
Конструктивно одговара на примедбе са којима се сусреће. Конструктивно одговара на примедбе са којима се сусреће. Ефикасно води групну дискусију.
Објективан је и непристрастан у односу са запосленима. Објективан је и непристрастан у односу са запосленима.
Препознаје и вреднује марљивост и истрајност сарадника. Ефикасно води групну дискусију.

Слични Постови

КЦ Шабац – Увек уз своје чланове!

КЦ Шабац – Увек уз своје чланове!

Тренд раста иницијатива за покретање дисциплинских поступака се наставио и у овој години. Тако је бар што се тиче Координационог центра…
КЦ Шабац – Обележена слава, константан прилив чланова…

КЦ Шабац – Обележена слава, константан прилив чланова…

Јуче је Независни синдикат полиције КЦ Шабац обележио славу Свети Василије Острошки. Овогодишњи домаћин славе је била синдикална група Коцељева, а…