Конкурс за полицију

КОНКУРС
ЗА УПИС 780 ПОЛАЗНИКА
У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ

Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици укупно 780 полазника на стручно оспособљавање за обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајца (230 полазника), саобраћајног полицајца (220 полазника), граничног полицајца (330 полазника), и то за:

Подручје Полицијске управе за град Београд
 • 25 полазника за радно место полицајца и
 • 15 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Бору
 • 7 полазника за радно место полицајца,
 • 10 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 12 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Ваљеву
 • 8 полазника за радно место полицајца и
 • 6 полазника за радно место саобраћајног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Врању
 • 15 полазника за радно место полицајца,
 • 12 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 30 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Зајечару
 • 4 полазника за радно место полицајца,
 • 6 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 8 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Зрењанину
 • 8 полазника за радно место полицајца,
 • 4 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 5 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Јагодини
 • 8 полазника за радно место полицајца и
 • 9 полазника за радно место саобраћајног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Кикинди
 • 8 полазника за радно место полицајца,
 • 14 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 5 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Крагујевцу 
 • 4 полазника за радно место полицајца и
 • 16 полазника за радно место саобраћајног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Краљеву
 • 7 полазника за радно место полицајца и
 • 7 полазника за радно место саобраћајног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Крушевцу
 • 8 полазника за радно место полицајца и
 • 7 полазника за радно место саобраћајног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Лесковцу
 • 4 полазника за радно место полицајца и
 • 20 полазника за радно место саобраћајног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Нишу
 • 9 полазника за радно место полицајца,
 • 5 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 3 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Новом Пазару
 • 4 полазника за радно место полицајца и
 • 5 полазника за радно место саобраћајног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Новом Саду
 • 12 полазника за радно место полицајца,
 • 22 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 13 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Панчеву
 • 8 полазника за радно место полицајца,
 • 9 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 13 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Пироту
 • ​ 4 полазника за радно место полицајца и
 • 23 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Пожаревцу
 • 11 полазника за радно место полицајца и
 • 5 полазника за радно место саобраћајног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Пријепољу
 • 4 полазника за радно место полицајца,
 • 9 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 35 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Прокупљу
 • 10 полазника за радно место полицајца и
 • 8 полазника за радно место саобраћајног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Смедереву
 • 9 полазника за радно место полицајца и
 • 3 полазника за радно место саобраћајног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Сомбору
 • 8 полазника за радно место полицајца,
 • 8 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 12 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Сремској Митровици
 • 11 полазника за радно место полицајца,
 • 3 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 56 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Суботици
 • 4 полазника за радно место полицајца,
 • 5 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 43 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Ужицу
 • 10 полазника за радно место полицајца,
 • 13 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 30 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Чачку
 • 9 полазника за радно место полицајца и
 • 4 полазника за радно место саобраћајног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Шапцу
 • 11 полазника за радно место полицајца,
 • 10 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
 • 27 полазника за радно место граничног полицајца.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије;
 2. да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс;
 3. да има пријављено пребивалиште на подручју организационе јединице за коју се расписује конкурс;
 4. да нема мање од 18, а више од 24 године старости до дана закључења конкурса;
 5. да нема више од 27 година старости до дана закључења конкурса (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета);
 6. да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању, или да има завршене основне струковне односно основне академске студије Криминалистичко- полицијског универзитета;
 7. да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији;
 8. да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије;
 9.   да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених  лица.

Право учешћа на конкурсу има и лице које похађа завршну годину средње школе у четворогодишњем трајању, уколико уз конкурсну документацију достави потврду школе да похађа завршну годину средњег образовања и васпитања, уз обавезу да најкасније до 10.07.2022. године, Центру за основну полицијску обуку достави оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању и оверену фотокопију сведочанства за четврти разред средњег образовања и васпитања.

Право учешћа на конкурсу има и лице које не поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, уколико уз конкурсну документацију достави потврду да је до дана закључења конкурса започело обуку за управљање моторним возилом „Б“ категорије, уз обавезу да најкасније до 10.07.2022. године, Центру за основну полицијску обуку достави оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије.

Избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања спроводи комисија, коју именује министар унутрашњих послова.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Пријава на конкурс, са документацијом, подноси се полицијској станици по месту пребивалишта кандидата, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Политика.

Кандидат може поднети само једну пријаву.

Приликом подношења пријаве кандидат се обавезно изјашњава за која се од понуђених радних места пријављује на стручно оспособљавање (полицајац / саобраћајни полицајац / гранични полицајац), при чему наводи њихов редослед.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава (образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.copo.edu.rs ).

Уз пријаву се прилаже следећа документација:
 1. Извод из здравственог картона (образац преузети у полицијској станици или са интернет адресе www.copo.edu.rs ),
 2. Оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци),
 3. Оригинал извода из матичне књиге рођених,
 4. Оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци),
 5. Оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању,
 6. Оверена фотокопија сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и васпитања,
 7. Доказ о успешно завршеним основним струковним односно основним академским студијама на Криминалистичко-полицијском универзитету (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета),
 8. Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована,
 9. Оверена фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије.

Лице које похађа завршну годину средње школе прилаже потврду школе да похађа завршну годину средњег образовања и васпитања у четворогодишњем трајању.
Лице које је започело обуку за управљање моторним возилом „Б“ категорије, прилаже потврду да је започело обуку за управљање моторним возилом „Б“ категорије.

Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу ефикаснијег спровођења поступка.

ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА

Поступак избора кандидата састоји се из три дела: општег лекарског прегледа, квалификационог испита и специјалистичког лекарског прегледа.

Сваки појединачни део у поступку избора кандидата је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме.

Процедура траје три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана.

Кандидати који буду позвани на пријемни испит сносе путне трошкове, трошкове боравка и трошкове лекарског прегледа.

Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања лекарских прегледа и квалификационог испита врши се најкасније седам дана пре њиховог почетка.

Општи лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата, обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима, у складу са утврђеним критеријумима.

Специјалистички лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова.

Кандидати су обавезни да полажу квалификациони испит који се састоји из четири дела: провере језичке културе и правописа српског језика, провере психолошког статуса, провере базично – моторичког статуса и интервјуа.

Сваки појединачни део квалификационог испита је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме и мерила.

Потпуна равноправност кандидата у процесу селекције обезбеђује се на тај начин што се кандидати воде под шифром приликом провера.

Кандидати који су испунили услове, положили квалификациони испит за упис у Центар за основну полицијску обуку, рангирају се на основу збирних резултата остварених у свим деловима квалификационог испита а у складу са редоследом радних места за чије стручно оспособљавање су се пријавили.

Кандидати имају право да остваре увид у сопствене резултате у свим фазама квалификационог испита.

Свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета који су испунили предвиђене услове и који су положили квалификациони испит, имају приоритет у рангирању у односу на остале кандидате.

Комисија утврђује коначну ранг листу кандидата.

На основу коначне ранг листе, у складу са прописима одлуку о пријему кандидата доноси министар унутрашњих послова.

Након доношења одлуке о пријему кандидата, кандидат који није примљен на обуку, писмено се обавештава пре почетка основне полицијске обуке.

Кандидат који није примљен на обуку може, преко Центра за основну полицијску обуку, у року од осам дана од дана пријема обавештења, поднети захтев министру унутрашњих послова да преиспита одлуку.

Обавештавање кандидата о пријему на обуку, обавља се најмање седам дана пре почетка обуке.

Министарство унутрашњих послова и кандидат који је након спроведеног конкурса примљен на основну полицијску обуку, закључују уговор о утврђивању међусобних права и обавеза.

Уговор се потписује пре почетка, а најкасније у року од петнаест дана од дана почетка обуке.

Потписивањем уговора кандидат добија статус полазника основне полицијске обуке.

Кандидатима који не испуне услове предвиђене конкурсом за пријем или не положе квалификациони испит, уз писмено обавештење, на кућну адресу, враћа се и документација приложена уз пријаву на конкурс.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПОЛАЗНИКА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова, у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову материју.

Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку заснива радни однос у својству приправника за полицијског службеника, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству унутрашњих послова или да накнади стварне трошкове стручног оспособљавања.

Полазницима је у току основне полицијске обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неопходна за реализацију наставних садржаја, сходно уговору који полазник закључује са Министарством унутрашњих послова.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Обрасци:

Пријава на конкурс
Извод из здравственог картона
Изјаву о достављеној документацији преузмите у полицијској станици.

 

 

Слични Постови

Још један напад на државу ЈЕДАН ПОЛИЦАЈАЦ УБИЈЕН, ДРУГИ РАЊЕН

Још један напад на државу ЈЕДАН ПОЛИЦАЈАЦ УБИЈЕН, ДРУГИ…

Ноћас је приликом рутинске контроле возила, један колега убијен а други тешко рањен. Напад се десио у Лозници око један после…
Јубиларне награде

Јубиларне награде

Према незваничним информацијама до којих је дошао наш синдикат, од следеће среде 17. јула почиње исплата јубиларних награда. Исплата ће трајати…
Првих месец дана мандата, без контакта и сарадње са синдикатима

Првих месец дана мандата, без контакта и сарадње са…

Независни синдикат полиције је почетком маја, упутио допис министру полиције у коме се тражи састанак пре свега на тему поштовања актуелног…