12

641
Оцените од 1 до 5 квалитет нових униформи

Оцените од 1 до 5 квалитет нових униформи

Оцените од 1 до 5 квалитет нових униформи

Оцените од 1 до 5 квалитет нових униформи

1 566
88 %
2 36
6 %
5 23
4 %
3 11
2 %
4 4
1 %